Pytanie
Spółka wybrała podatkowa metodę rozliczania różnic kursowych. Kontrahent w dniu 24 listopada 2011 r. wystawił nam fakturę na zakupu materiału (konta Wn 300 WN i Ma 210) z krajów UE wartego 99.000 euro- wyceniona wg kursu NBP 4,4637 zł/euro (wartość w zł 441.906,30).
Czy zapłata za materiał księgowana za koncie rozrachunków (konta Wn 210 i Ma 130) powinna być wyceniona wg kursu NBP z dnia poprzedzającego zapłatę 4,4883 zł/euro (kurs z 10 stycznia 2012 r. - wartość w zł 444.341,70)?
Czy różnica kursowa powstała (między kursami NBP 4,4883 zł/euro i 4,4637 zł/euro) przy zapłacie 2435,40 zł jest kosztem podatkowym (konta Wn 751 i Ma 210)?
Czy różnica kursowa powstała na walutowym rachunku bankowym pomiędzy rozchodem środków pieniężnych według kursu NBP z dnia poprzedzającego wpłatę a kursem historycznym jest kosztem bądź przychodem podatkowym?
Kurs historyczny wynosi dla tych operacji 4,50 (wartość rachunku w zł wtedy wynosi 445.500 zł).
Czy różnica (w wysokości 1158,30 zł) powstała na rachunku bankowym między kursem NBP zapłaty a kursem historycznym jest kosztem podatkowym?
Czy zapłata należności z walutowego rachunku bankowego powinna być wyceniona przy zastosowaniu kursu faktycznego (jeżeli przy zastosowaniu kursu faktycznego to wg jakiego)?