Prace nad kryteriami, z aktywnym udziałem członków Lewiatana, trwały przez kilka miesięcy. Konfederacja zgłaszała uwagi do projektów kryteriów kilkukrotnie, w tym podczas spotkania z Ministerstwem Gospodarki poświęconego wsparciu centrów badawczo-rozwojowych, podczas posiedzeń Grupy roboczej funkcjonującej przy KM PO IR oraz pisemnie, w tym przed posiedzeniem Komitetu.
Część kryteriów została zmieniona zgodnie z postulatami Lewiatana. Do najważniejszych zmian zaliczamy modyfikację opisu kryterium dotyczącego agendy badawczej obowiązkowego elementu projektu w dz. 2.1, przeniesienie oceny potencjału wnioskodawcy na etap oceny obligatoryjnej w dz. 2.1 oraz likwidację kryterium określającego minimalny pułap przychodów dla wnioskodawców w dz. 3.2.1.
W toku prac zmieniały się też, przede wszystkim na korzyść, szczegółowe opisy kryteriów.
Najważniejsze wątpliwości Lewiatana, które są wciąż aktualne, dotyczą kryteriów:
a) W dz. 2.1: opłacalności projektu, udziału nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych, w tym w jednostkach powiązanych oraz planowanego przyrostu miejsc pracy pracowników B+R w stosunku do poziomu zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy, w tym w jednostkach powiązanych
b) W dz. 3.2.1: ograniczających możliwość wsparcia wdrożenia wyników prac B+R jedynie do wyników własnych lub zrealizowanych na zlecenie przedsiębiorcy.
To co jest jednak niezadowalające to ostateczna jakość części kryteriów, które - w ocenie ekspertów - są nieprecyzyjnie opisane lub niejasne, a to może utrudnić przedsiębiorcom przygotowanie wniosków.