Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany .

Zarówno z charakteru umowy o roboty budowlane, jak i z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., wynika, że umowy te zawierane są wyłącznie na czas z góry oznaczony. Jednak w przypadku inwestycji długoletnich istnieje szereg czynników, które mogą mieć wpływ na koszty wykonawcy, a tym samym wysokość ceny. Przede wszystkim strony powinny przewidzieć sam proces inflacyjny, jednak chodzi również o takie czynniki jak urzędowa zmiana podatków lub innych opłat ponoszonych przez wykonawcę, wzrost cen materiałów budowlanych czy wzrost płac minimalnych.

Wykonawca, aby uchronić się przed ponoszeniem kosztów wynikających z tych okoliczności, a niekiedy nawet strat z tego wynikających, powinien zabezpieczyć się wprowadzając do umowy odpowiednie klauzule umożliwiające waloryzowanie ustalonego wynagrodzenia. W przypadku, gdy tego nie uczynił, na gruncie obowiązującego prawa będzie miał również pewne możliwości dostosowania wynagrodzenia do warunków rynkowych w momencie nastąpienia okoliczności powodujących taką konieczność. Jednakże możliwość waloryzowania wynagrodzenia za roboty budowlane nie jest tak oczywista w odniesieniu do robót realizowanych jako zamówienia publiczne i w związku z tym zagadnienie to wymaga szczegółowej analizy.

Formy waloryzacji

Waloryzacja może mieć postać waloryzacji umownej, bądź też może polegać na zmianie umowy wskutek wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę wysokości uprzednio ustalonego wynagrodzenia.

Waloryzacja umowna ma na celu zabezpieczenie obu stron umowy przed ryzykiem zmiany wartości świadczenia umownego, a dokonuje się tego za pomocą odpowiednich zapisów w umowie (tzw. klauzul waloryzacyjnych lub klauzul adaptacyjnych).

W przypadku braku klauzul waloryzacyjnych, w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność weryfikacji ustalonego wcześniej wynagrodzenia, strony mogą dokonać waloryzacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy np. w formie aneksów.

Wg niektórych źródeł klauzule adaptacyjne mogą być również sformułowane w aktach o charakterze normatywnym (klauzule normatywne).

Umowne klauzule waloryzacyjne

Umowne klauzule waloryzacyjne mogą występować jako:
- klauzule automatycznego dostosowania umowy,
- klauzule renegocjacyjne.

Klauzule automatycznego dostosowania umowy do zmienionych warunków skutkują niezależną od woli stron i innych okoliczności zmianą cen, nieskutkującą zmianą treści umowy między stronami.

Automatyczne klauzule cenowe najczęściej mają postać klauzul indeksacyjnych opartych o wskaźniki zmian cen.
(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .