Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Jakie substancje należy określić w pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę? Czy zakład jest zobowiązany do wykonywania pomiarów okresowych dwa razy w roku?

ODPOWIEDŹ:
W pozwoleniu zintegrowanym należy uwzględnić w części dotyczącej emisji do powietrza wprowadzane z danej instalacji do powietrza substancje normowane w powietrzu jako stężenia dopuszczalne oraz jako wartości odniesienia (z wyjątkiem wprowadzanych jako emisja niezorganizowana lub grawitacyjna niepodlegająca konkluzjom BAT) określone w:
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) – dalej r.p.n.s.p.;
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) - dalej r.w.o.s.p.
Zgodnie z art. 222 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu. Dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę standardów emisyjnych nie ustalono.
Artykuł 202 ust. 2a pkt 1 p.o.ś. stanowi, że w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT.
Ponieważ w procesach wypalania emisje powstają w wyniku przygotowania surowca, suszenia i wypału, należy przeanalizować te procesy. W fazie przygotowania surowca główne emisje to pyły (pył, pył PM10, PM2,5) z magazynowania surowców i przygotowania mieszanki. W fazie suszenia w przypadku wykorzystania wentylacji mechanicznej to pyły (pył, pył PM10, PM2,5), a jeżeli wykorzystane jest ciepło spalania paliw, to także dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla. W przypadku wypalania ceramiki emisja występuje z procesów spalania paliw i wypalania surowca, dlatego emitowane są z ww. procesów pyły (pył, pył PM10, PM2,5), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla, a także związki organiczne z wypalanego surowca, które należałoby określić w drodze pomiarów (znane mi substancje z pozwoleń dla takich instalacji to: węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, ksylen, toluen, etylobenzen – w zależności od wsadu surowców).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.