Pytanie:
W jakiej formie poza regulacjami zawartymi w art. 67b o.p. można udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą?

Odpowiedź:
Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych co do zasady reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) – dalej o.p. To jest podstawa udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

 

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 67a o.p. organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jednak w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą są dodatkowe warunki dotyczące pomocy publicznej. Przy czym przy osobie prowadzącej działalność gospodarczą wnioskującej o ulgę warunki dotyczące pomocy publicznej są obowiązkowe - można powiedzieć – do przeanalizowania przez organ podatkowy.

Zatem to już organ podatkowy musi ocenić czy argumenty przedstawione przez podatnika (w szczególności zmniejszenie dochodów z działalności na skutek mniejszej liczby klientów, którzy nie mogą dotrzeć do podatnika z uwagi na remont dróg) stanowi ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jednak organ podatkowy powinien zbadać przesłanki czy ulga stanowi pomoc publiczną, a jeśli tak to jaką.