Pytanie
Czy, mając na uwadze art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś., można poinformować podmiot o tym, że zachowuje on swoje pozwolenie, w formie pisma, czy też w innej formie?
Pozwolenie zintegrowane było wydane w 2008 r. dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania w piecu o pojemności 564 m3 i gęstości 300-800 kg wyrobu/m3 pieca i było klasyfikowane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jednak w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś. pozwolenia zintegrowanego wymaga jedynie instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, co w ww. nie będzie spełnione, gdyż maksymalna zdolność zakładu wynosi 71 Mg wyrobów na dobę.