Pytanie
Osoba nie będąca nauczycielem została zatrudniona w szkole w trybie art. 7 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., (za zgodą kuratora oświaty) na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. w wymiarze czasu pracy równym 3,5/15 etatu. Osoba ta uprawniona jest do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W grudniu 2010 r. wykorzystała 4 godz. urlopu, i w styczniu 2011 r. - również 4 godz. urlopu. Od 19.03.2011 r. do 5.09.2011 r. nauczycielka przebywała na ciągłym zwolnieniu lekarskim, a od 6.09.2011 r. do 30.09.2011 r. na urlopie macierzyńskim.
W jakiej wysokości wypłacić nauczycielce ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy prawidłowo zrobimy gdy wypłacimy nauczycielce ekwiwalent za niewykorzystany urlop za 2010 r. w wysokości 8 godzin, a za 2011 r. w wysokości 40 godzin?