Pytanie
Spółka z o.o. (cedent) w 2011 r. zbyła firmie windykacyjnej zajmującej się obrotem wierzytelnościami (cesjonariuszowi) na podstawie "umowy o przelew wierzytelności" za kwotę 15.500 zł wierzytelności w kwocie 46.245 zł, przy czym z tej sumy:
1) kwota 43.504 zł to należności wynikające z faktur, netto - 35.659,02 zł, VAT - 7844,98 zł;
2) kwota 565 zł to koszty procesu sądowego ujęte w 2008 r. w księgach jako należności od dłużnika (25% zwrotu kosztów procesu, które dłużnik powinien zwrócić spółce). Sprawa i wyrok przeciwko dłużnikowi, który jest Sp. z o.o.;
3) kwota 2176 zł to koszty kolejnego procesu sądowego (100%) przeciwko dłużnikowi jako osobie fizycznej ujęte w 2009 r. w kosztach firmy. Zapłata z wyciągu bankowego odniesiona w koszty. Ponieważ wyrok dotyczył osoby fizycznej, koszty procesu nie zostały zaksięgowane jako należności od dłużnika.
Należności nie są przedawnione, a kwota netto wcześniej stanowiła przychód podatkowy - podatek VAT został zapłacony. W umowie zapisano następująco "Cesjonariusz zapłaci Cedentowi za wierzytelność oznaczoną w art. 1 umowy kwotę 15.500 zł". Cesjonariusz nabywa całość wierzytelności łącznie z kosztami obydwu procesów sądowych.
W jaki sposób w opisanym wydarzeniu gospodarczym ustalić stratę podatkową z tytułu zbycia wierzytelności?