Pytanie
W zarządzeniu spółki jawnej jest zapis, że "prenumeraty, ubezpieczenia oraz inne koszty wg rodzaju dotyczące więcej niż jednego miesiąca, których wartość przeliczona na jeden miesiąc nie przekracza 100 zł., rozlicza się jednorazowo w koszty za okres dotyczący danego roku w momencie otrzymania faktury lub innego dokumentu, a pozostałą część dotyczącą roku następnego, w międzyokresowe rozliczenia i ujmuje się w kosztach roku następnego jednorazowo w styczniu".
Czy dla celów podatku dochodowego mogę to rozliczać w koszty uzyskania przychodu tak samo czy muszę to robić w ratach miesięcznych?
Spółka spłaca zaciągnięty kredyt z dużym opóźnieniem, przez co bank oprócz bieżących odsetek od kredytu nalicza odsetki karne zgodnie z umową. Odsetki karne są dużą kwotą, znacznie przewyższającą odsetki zapadłe.
Czy odsetki karne mogę uznać za koszty uzyskania przychodu, jeśli zapłaty kredytu po terminie nie są spowodowanie brakiem pieniędzy, a raczej niedbalstwem właścicieli?