Pytanie
Rolnik prowadzący zarówno gospodarstwo rolne (osiągający przychody nieopodatkowane PIT) jak i pozarolniczą działalność gospodarczą (opodatkowaną PIT) zakupił maszynę, którą będzie używał w obu działalnościach.
Czy chcąc ustalić jaka część odpisów amortyzacyjnych przypada na działalność gospodarczą, podatnik może posłużyć się metodą polegającą na tym, iż zliczy ile kilometrów w miesiącu (bądź też godzin) przejechał (przepracował) używając maszyny w obu działalnościach?
Podatnik obliczy odpowiedni procent do całości przejechanych kilometrów (przepracowanych godzin) i zastosuje go do miesięcznego odpisu amortyzacyjnego.
Czy w ww. przypadku należy posłużyć się proporcją przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 3 u.p.d.o.f.?
Czy też każda metoda przypisania kosztów do źródeł przychodów może być zastosowana, jeżeli jest racjonalna i dobrze udokumentowana?
Czy stosując metodę proporcji przychodów należy uwzględniać przychody w ujęciu narastającym (od początku roku) czy też miesięcznym?