Pytanie
Spółka cywilna w dniu 2 stycznia 2012 r. podpisała umowę licencyjną z licencjodawcą, który dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa posługuje się w obrocie gospodarczym marką "XXX", niezarejestrowaną, jako znak towarowy, podlegającą ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Licencjodawca udziela licencjobiorcy niewyłącznego odpłatnego, ograniczonego w czasie i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z oznaczenia "XXX", dla celów prowadzonej przez licencjobiorców w ramach spółki cywilnej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie świadczenia usług xxx. Licencjobiorca uiszcza opłatę licencyjną określoną w § 5 umowy. Umowa została zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia. Opłata roczna w wysokości 50.000 zł płatna jest raz w roku (w grudniu) na podstawie faktury VAT wystawionej przez licencjodawcę. Licencjodawca wystawił fakturę w grudniu 2012 r. za cały rok.
Od kiedy należy przyjąć to prawo do znaku towarowego do amortyzacji i jaką stawką należy je amortyzować?