Pytanie
Podatnik otrzymuje od spółki francuskiej faktury za opłaty licencyjne. Opłaty licencyjne są naliczone od prognozowanego obrotu w okresach kwartalnych. Naliczone opłaty nie odpowiadają kwocie opłat wynikających z faktycznie zrealizowanego przez podatnika obrotu w kolejnych okresach kwartalnych, tylko mają charakter zaliczki na opłaty pobieranej w ciągu roku. Ostateczne rozliczenie wysokości opłaty za rok poprzedni następuje w lutym/marcu następnego roku poprzez wystawienie faktur korygujących odpowiednio in plus/in minus. Faktury są wystawiane z terminem płatności 30 dniowym i mniej więcej w takim terminie są przez podatnika płacone. Podatnik otrzymał w lutym 2014 r. faktury korygujące in minus od spółki francuskiej za opłaty licencyjne należne za rok 2013.
W deklaracji VAT za jaki okres powinien wykazać podatek naliczony i należny z tytułu korekty in minus importu usług licencyjnych?