Prezydent miasta ustalił warunki zabudowy dla budowy wielorodzinnego, budynku mieszkalnego. W decyzji organ nakazał między innymi zapewnienie minimum 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal mieszkalny, na terenie inwestycji.

Inwestor wniósł odwołanie od decyzji.

Jego zdaniem w obowiązującym systemie prawnym nie ma żadnego przepisu szczególnego, który nakazywałby wskazanie w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy określonej liczby miejsc parkingowych w zależności od planowanego sposobu zagospodarowania terenu. W związku z tym, jego zdaniem, zapis w decyzji dotyczący miejsc parkingowych jest zbędny.

WSA przyznał rację inwestorowi.

W opinii sądu nie ma podstaw prawnych do twierdzenia, że decyzja o ustaleniu warunków zabudowy powinna określać minimalną liczbę miejsc parkingowych.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) nie precyzuje bowiem sposobu określania ilości miejsc parkingowych dla nowych inwestycji i nie ma w obowiązującym systemie prawnym żadnego przepisu szczególnego, który nakazywałby wskazanie określonej liczby miejsc parkingowych w zależności od planowanego sposobu zagospodarowania terenu.

Zatem określenie konkretnej liczby i sposób urządzania miejsc postojowych może nastąpić na etapie późniejszym, tworzenia projektu budowlanego z uwzględnieniem zapisów decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnił sąd.

 Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 1340/14,
nieprawomocny