Użytkowanie wieczyste to instytucja prawa cywilnego, jednak przynajmniej jedną ze stron stosunku prawnego jest organ administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech jest również kwestia odpłatności tego prawa, bowiem za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne, których wysokość jest procentową częścią wartości nieruchomości. W związku z długim okresem obowiązywania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w razie zmiany wartości nieruchomości. Tryb aktualizacji opłaty rocznej określony w ustawie o gospodarce nieruchomościamizostał uregulowany w specyficzny sposób, bowiem spór co do tego cywilnoprawnego świadczenia jest w pierwszej kolejności rozpatrywany przez organ administracji publicznej - samorządowe kolegium odwoławcze.Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej

Pierwszym etapem aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wypowiedzenie na piśmie użytkownikowi wieczystemu przez właściwy organ wysokości dotychczasowej opłaty wraz ofertą nowej wysokości opłaty. Doręczenie wypowiedzenia następuje w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego. Użytkownik wieczysty ma możliwość zakwestionowania tego wypowiedzenia. W tym celu może złożyć wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek składa się przeciwko organowi, który dokonał wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty.
 

Postępowanie przed sko ma na celu polubowne załatwienie sprawy w drodze ugody i w tym celu przeprowadzona zostaje rozprawa. Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy kpa o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń. Stosuje się również przepisy o opłatach i kosztach postępowania. Po rozpoznaniu sprawy kolegium wydaje orzeczenie, w którym oddala wniosek lub ustala nową wysokość opłaty.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>