Zgodnie z powołanym przepisem, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

4) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

5) pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

6) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

7) realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie.

Nadzór nad wykonywaniem wskazanych powyżej obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w razie stwierdzenia ich naruszenia wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie, przy czym decyzji tej nie wydaje się w przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa powyżej w pkt 3–5.

Wykonanie przedmiotowej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Ponadto należy zauważyć, że naruszenie przez właściciela nieruchomości obowiązków określonych w regulaminie stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a u.c.p.g.).

Opracowano na podstawie fragmentów książki "Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin", red. nauk.: Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak.