Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) – dalej u.u.d., wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności detektywistycznej powinien zawierać:
- firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada
dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną - członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencje i numeru licencji,
- adres stałego miejsca wykonywania działalności.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych."
Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany:
· zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
· prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów,
· przedstawiać tę dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli.
Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr (art. 27 u.u.d.).
Opłata skarbowa
Opłata skarbowa wynosi w tym przypadku 616 zł.