Czy odprowadzanie nadmiaru wody ze stawu rybnego rurą małośrednicową poprzez studnię drenarską zlokalizowaną na gruncie sąsiada, następnie do systemu drenarskiego, można uznać za odprowadzanie wód oraz ścieków na grunty sąsiednie (art. 29 ust. 1 pkt2ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.)?

Czy w związku z powyższym, burmistrz może nakazać w drodze decyzji wydanej na podstawieart. 29 ust. 3 pr. wod., usuniecie połączenia stawu ze studnią?

Odpowiedź:

Odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu nie kwalifikuje się do załatwienia na podstawie przepisu art. 29 pr. wod., gdyż przepis ten odnosi się do zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza zmiany kierunku spływu wód opadowych oraz kierunku odpływu wody ze źródeł.

Sądząc z opisu, przedstawiony przypadek jest odprowadzeniem wód z urządzenia wodnego. Ta małośrednicowa rura służy do odprowadzania wód, czyli do korzystania z wód, w związku z czym w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod., jest urządzeniem wodnym.

Jeżeli ta rura odprowadzająca wodę (urządzenie wodne) została wykonana bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego, to na podstawie art. 64a ust. 5 pr. wod. starosta powinien wydać decyzję nakładającą na właściciela tego urządzenia, obowiązek likwidacji tego urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku.

Wprawdzie art. 64a ust. 2 pr. wod. przewiduje możliwość legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego, ale w przedstawionej sytuacji taka legalizacja nie powinna mieć miejsca. System drenarski, jako urządzenie melioracji wodnych, służy regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Odprowadzanie wód do tych urządzeń ze stawu rybnego byłoby sprzeczne z tymi celami i w konsekwencji prowadziło do szkód, a korzystanie z wód, m.in. nie może powodować szkód (art. 31 ust. 2 pr. wod.).