Prezes Rady Ministrów otrzymał od Wojewody Małopolskiego dane dotyczące skutków intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2018 r. Dlatego postanowił określić, w drodze rozporządzenia, gminy w których stosowane uproszczone procedury związane z odbudową, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych. Chodzi o gminy: Kamienica i Ochotnica Dolna.

Do prac budowlanych prowadzonych na terenie tych jednostek samorządu terytorialnego znajdą zastosowanie przepisy ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Akt ten zawiera między innymi przepisy umożliwiające odstąpienie od wymogu zgłoszenia remontu i uzyskania pozwolenia na budowę przy odbudowie niektórych obiektów.

art. 6 ustawy przewidziano np. odstąpienie od wymogu zgłoszania remontu uszkodzonych obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu. Natomiast odbudowanie takiego obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Podobne regulacje zostały przewidziane dla obiektów liniowych i budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeniach wodnych. 

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Akt ten ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia i będzie miał zastosowanie przez 24 miesiące.