Projekt ma być wsparty kwotą 27 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - poinformowano we wtorek dziennikarzy w WFOŚiGW.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na składowiskach znajdujących się na terenie dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Grunty o łącznej powierzchni ponad 30 ha znajdujące się w obrębie 16 składowisk mają być przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów.

Prace kosztujące ogółem 32 mln zł mają się zakończyć w 2015 r. Do tego czasu na każdym zrekultywowanym składowisku zostanie wybudowana ścieżka edukacyjna, a odzyskane tereny staną się atrakcyjne przyrodniczo. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej na temat gospodarowania odpadami.

Rekultywacje składowisk mają być przeprowadzone m.in. w Białym Borze, Świdwinku, Mielnie.

O pieniądze unijne na rekultywacje składowisk odpadów stara się także inny związek gmin. Związek Gmin R-XXI, zrzeszający 27 gmin części centralno-zachodniej regionu, chce zrekultywować 13 składowisk w 12 gminach. Koszt projektu to 44 mln zł przy przewidywanym dofinansowaniu unijnym w wysokości 37 mln zł.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego jest łącznie 114 składowisk. 25 z nich jest eksploatowanych; 89 nieeksploatowanych składowisk wymaga rekultywacji.