Ochrona ujęć wody czy oczyszczalni ścieków, dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, może stać się tak samo ważnym przedsięwzięciem jak ochrona obszarów, obiektów i urządzeń w zakresie obronności państwa.

Gminy, jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do świadczenia usług komunalnych w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, odbiór nieczystości płynnych oraz do prowadzenia oczyszczalni ścieków. Obszary, na których znajdują się ujęcia wody, obiekty związane z jej produkcją i uzdatnianiem, oczyszczalnie ścieków i inne urządzenia podlegają obowiązkowej ochronie ze względu na ważny interes publiczny. Obszary te w doktrynie prawa administracyjnego zalicza się do tzw. obszarów specjalnych, charakteryzujących się odrębnym reżimem prawnym skutkującym ograniczeniami w stosowaniu prawa o różnorakim charakterze.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>