Spółka złożyła wykaz zawierający informacje o wysokości opłat, dotyczących wprowadzania przez nią gazów lub pyłów do powietrza z instalacji kotłowni węglowej.


Marszałek województwa wymierzył spółce dodatkową opłatę. Organ wyjaśnił, iż w pozwoleniu emisyjnym, wydanym spółce, wymienione zostały wielkości dopuszczalnej emisji jedynie dla trzech substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu ogółem.


Natomiast naliczona przez spółkę kwota nie zawierała opłaty za emisję do powietrza czterech substancji, które występują w procesie spalania węgla, tj.: tlenku węgla, dwutlenku węgla, sadzy oraz benzo(a)pirenu.


Spółka nie zgodziła się z taką decyzją. Uznała bowiem, że ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska determinowane są zakresem pozwolenia emisyjnego.

WSA przyznał rację organowi.

Sąd podkreślił, iż z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności jest ona zobowiązana do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich substancji, za wprowadzanie których do powietrza ponosi się opłaty za korzystanie ze środowiska, a nie tylko substancji określonych w pozwoleniu emisyjnym – uznał WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 28 maja 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 120/14, nieprawomocny