Konieczność powołania zespołu jest związana z podjęciem prac nad opracowaniem nowych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków, które będą aktem wykonawczym do kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Do współpracy zaproszono ekspertów.

Zespół Doradczy oprócz nowych rozwiązań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych ma za zadanie wypracować dostosowanie tych rozwiązań do rozwoju techniki i technologii oraz aktualnych uwarunkowań realizacji inwestycji. Ponadto zadaniem Zespołu jest uzgodnienie stanowisk przedstawianych przez przedstawicieli instytucji zrzeszających największe organizacje branżowe w sprawach m.in. poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania czy też bezpieczeństwa pożarowego budynków.

W skład Zespołu powołano przedstawicieli instytucji działających w branży budowlanej m.in.: Izby Architektów RP, Konfederacji Lewiatan, Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Związku Zawodowego Budowlani, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

28 listopada 2016 r. i 13 grudnia 2016 r. odbyły się pierwsze posiedzenia zespołu. Posiedzenia Zespołu Doradczego będą odbywać się cyklicznie, najbliższe dwa odbędą się w styczniu 2017 r.

Aktualnie trwają prace także nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wprowadza m.in. obowiązek, żeby nowoprojektowane mieszkanie miało powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Po uzgodnieniach projekt będzie wymagał notyfikacji. Nowelizacja może wejść w życie w połowie 2017 r.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2016 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami