Fluorowane gazy cieplarniane wciąż są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Stosuje się je np. jako czynniki chłodnicze oraz środki spieniające i gaśnicze. Ich emisja znacząco wpływa na globalne ocieplanie się klimatu. Projekt określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi.

Podmioty wprowadzające do Polski produkty zawierające fluorowane gazy cieplarniane będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim. Utworzony zostanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który umożliwi m.in. identyfikację takich urządzeń oraz ustalenie ich operatorów. Rejestr będzie zawierał też m.in. informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania urządzenia.

Zgodnie z projektem, personel obsługujący m.in. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk, będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Będzie on wydawany bezterminowo.

Zobacz: Fluorowane gazy cieplarniane pod większym nadzorem 

Projekt nakłada na podmioty przywożące do Polski i wywożące z niej substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań (w formie elektronicznej) do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten będzie dotyczył też m.in. podmiotów stosujących omawiane substancje i gazy m.in. w produkcji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie.

Projekt przewiduje kary pieniężne w wysokości od 3 tys. do 30 tys. zł za naruszenia przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Kary będzie wymierzał, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.

Rząd przyjął projekt 13 stycznia 2015 r. 26 stycznia 2015 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 3 lutego został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Pierwsze czytanie odbyło się 18 lutego 2015 r. Następnie projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W toku prac komisyjnych nad projektem pracowała podkomisja nadzwyczajna. 23 kwietnia 2015 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. obniżenie stawek kar pieniężnych za naruszenie niektórych z projektowanych przepisów – zaczynałyby się one od 600, a nie od 3 tys. zł. Jedna z komisyjnych poprawek zakłada także, że w przypadku urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej aktualna kopia Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie przechowywana tylko w formie elektronicznej – pierwotnie przechowywany miał być też wydruk. Komisja zróżnicowała też termin wejścia w życie części przepisów w zależności od rodzaju nakładanych nimi obowiązków. Do projektu wprowadzono również poprawki redakcyjno-legislacyjne oraz doprecyzowujące. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Grażyna Ciemniak.

www.sejm.gov.pl