Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Firma posiada podpisaną umowę na dostawę towaru i według tej umowy zobowiązana jest do zakupu od dostawcy towaru na kwotę 100.000 netto w każdym miesiącu trwania umowy. Firma ta dokonuje sprzedaży osobom fizycznym, stąd płatność od kupujących otrzymuje również gotówką (za wyjątkiem zakupów zapłaconych kartą bankową). Płatności zobowiązań za towar następują za pośrednictwem banku odbiorcy, tzn. firma dostarcza gotówkę bezpośrednio do banku i wpłata następuje na rachunek odbiorcy.
 
Czy wobec takiej sytuacji można uznać, że płatność została dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego?
 
Czy taka sytuacja spełnia przepis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?
 
Odpowiedź:
Moim zdaniem w tej sytuacji zapłaty nie dokonano za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy dokonującego płatności, w związku z czym jest to w istocie płatność gotówką.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – dalej u.s.d.g., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
 
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).
 
Można z tego wywnioskować, że chodzi tu o rachunek płatniczy przedsiębiorcy dokonującego płatności, a nie np. rachunek płatniczy odbiorcy. W tym przypadku więc nie spełniono warunku określonego w art. 22 u.s.d.g.
Uwaga! Skutkiem naruszenia tego przepisu jest brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.