Taras nie jest połączony konstrukcyjnie z budynkiem. Na tarasie ustawiane są stoliki, a budynek użytkowany jest jako bar.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. obiektami budowlanymi są: budynki, budowle i obiekty małej architektury. Jest to zamknięty katalog obiektów budowlanych co oznacza, że każdy obiekt budowlany musi mieścić się w jednej z powyższych kategorii.

Pojęcie budynku zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 pr. bud. jako "obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych ora posiada fundamenty i dach". Przy czym należy zauważyć, że elementem budynku może być taras. Jednak aby stanowił część budynku, musi być konstrukcyjne związany z budynkiem. Jednak jak wynika z treści pytania przedmiotowy taras nie jest związany z budynkiem. Jego wybudowanie nie może być więc traktowane jako rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku.

Taras ten nie będzie również zaliczany do kategorii obiektów małej architektury. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 4 pr. bud. do kategorii tej zalicza się "niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki i śmietniki".

Taras, służący jako ogródek barowy, nie będzie więc zaliczany do obiektów małej architektury. Nie jest on bowiem małym obiektem, jak również nie spełnia żadnej z wymienionych powyżej funkcji.

Taras taki powinien więc zostać zakwalifikowany jako budowla. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 3 pr. bud. budowla jest to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Taras nie związany z budynkiem powinien więc być traktowany jako odrębna budowla, zaliczana do kategorii VIII Inne budowle.