Przesłanką dopuszczalności wniesienia odwołania jest zatem wyłącznie uszczerbek w możliwości uzyskania zamówienia. Innymi słowy - przysługuje ono jedynie od takich czynności zamawiającego, które wpłynęły lub wpływają na możliwość uzyskania zamówienia przez wykonawcę (zob. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2008 r. V Ca 1040/2008).

Istotnie ograniczono możliwość wnoszenia odwołań w postępowaniach krajowych, a więc o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 p.z.p. Odwołanie w takich postępowaniach przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. Sformułowanie zarzutów wykraczających poza powyższy zakres skutkować będzie odrzuceniem odwołania.

Zarzuty formułowane przez wykonawcę mogą dotyczyć wyłącznie niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie p.z.p. Nie każde zatem naruszenie prawa przez zamawiającego może być podstawą odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza może orzekać jedynie w sprawach, w których działanie zamawiającego narusza przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w sprawie nie mają zastosowania przepisy p.z.p odwołanie takie podlega obligatoryjnemu odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 p.z.p.

Na tym tle powstała istotna wątpliwość czy Krajowa Izba Odwoławcza może rozpoznać odwołanie wniesione w postępowaniu, które prowadzi podmiot niezobowiązany do stosowania p.z.p. albo zobowiązany do stosowania ale dane zamówienie jest wyłączone na podstawie art. 4 p.z.p., a w szczególności art. 4 pkt 8 p.z.p. W obu przypadkach odpowiedź jest negatywna. W obu przypadkach bowiem do sprawy nie będą miały zastosowania przepisy p.z.p. (zob. np. Postanowienie KIO UZP z dnia 17 marca 2009 r. KIO/UZP 260/09).

Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie KIO poglądem fakt przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy p.z.p. w sytuacji braku takiego obowiązku w świetle art. 3 lub 4 nie rodzi żadnych praw po stronie wykonawców ani żadnych obowiązków po stronie podmiotu prowadzącego takie postępowanie. Postępowanie takie nie jest bowiem prowadzone w oparciu o przepisy p.z.p. ale z zastosowaniem procedur w niej opisanych, podobnie jak można by takie postępowanie przeprowadzić z zastosowaniem procedur opisanych przez Bank Światowy czy jakikolwiek inny podmiot, który opisał procedurę wyboru wykonawcy.

Więcej: www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/szkoda-wykonawcy-uzasadnia-odwolanie