Inwestorowi, który wybudował na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę budynek mieszkalny i budynek gospodarczo-garażowo-produkcyjny, stwierdzono nieważność decyzji Wójta ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w części dotyczącej ustalenia warunków dla budynku gospodarczo-garażowo-produkcyjnego. W konsekwencji Wojewoda stwierdził nieważność decyzji Starosty udzielającej pozwolenia na budowę w części dotyczącej budynku gospodarczo-garażowo-produkcyjnego z uwagi na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor do dzisiaj nie zgłosił zakończenia budowy, a prawdopodobnie obiekt jest użytkowany.
Czy organ nadzoru budowlanego prowadzić powinien postępowanie wyłącznie w sprawie nielegalnego użytkowania obiektu art. 57 prawa budowlanego?
Czy organy wymienione w art. 57 prawa budowlanego winny przeprowadzić postępowanie co do legalności prowadzenia działalności gospodarczej (wulkanizacja)?
Który z organów (nadzoru czy architektoniczno-budowlany) powinien prowadzić postępowanie celem doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem?

 Po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub stwierdzeniu jej nieważności, doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego.


Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1, należy stosować odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 powołanego art. 51. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 2, w przypadku stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę (w toku budowy), wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
Jeżeli więc w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności pozwolenia na budowę po zakończeniu budowy okazało się, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, właściwe do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem są organy nadzoru budowlanego. W tym celu mogą one wydać jedną z decyzji wskazanych w art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2. Prowadzenie postępowania w sprawie niezgodnego z prawem przystąpienia do użytkowania jest natomiast możliwe dopiero po zalegalizowaniu obiektu budowlanego.
Poza procedurą związaną albo z samowolnym przystąpieniem do użytkowania obiektu albo z samowolną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego, organy nadzoru budowlanego nie mają podstaw prawnych aby prowadzić postępowanie w sprawie "legalności prowadzenia działalności gospodarczej".