Skargę do Trybunału wniosło dwóch obywateli Francji, właścicieli nieruchomości gruntowych znajdujących się wzdłuż linii wybrzeża. Zgodnie z prawem francuskim i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ze względu na interes publiczny, od 1982 r. w tym miejscu obowiązuje zakaz zabudowy na 100-metrowym pasie wzdłuż wybrzeża. Przed Trybunałem skarżący zarzucili, iż zakaz zabudowy narusza ich prawo do poszanowania ich mienia, chronione w art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał nie zgodził się ze skarżącymi i nie stwierdził naruszenia art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji.

Trybunał oczywiście potwierdził, iż zakaz zabudowy stanowi ingerencję w prawo do korzystania z mienia przysługujące skarżącym, lecz uznał tę ingerencję za proporcjonalną i uzasadnioną w świetle realizowanego celu (ochrona środowiska naturalnego pasa nabrzeża). Trybunał przypomniał, iż państwa-strony Konwencji cieszą się dużym marginesem swobody decyzyjnej, jeżeli chodzi o uregulowania korzystania z własności prywatnej w interesie publicznym, a przesłanki zagospodarowania przestrzennego i ochrona środowiska naturalnego bezsprzecznie stanowią dziedziny leżące w interesie publicznym, legitymizujące ograniczenia użytkowania własności prywatnej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W omawianej sprawie zarzuty skarżących zostały rozpatrzone przez kilka szczebli jurysdykcji sądów krajowych, które uznały, iż skarżącym nie przysługuje odszkodowanie za ograniczenie wykonywania ich prawa własności. Trybunał przychylił się do tego poglądu i stwierdził, że ograniczenie możliwości zabudowy w odległości 100 metrów od linii brzegowej morza nie stanowi tak dużego obciążenia dla skarżących, by ci doznali z tego tytułu wymiernej szkody lub cierpieli z powodu jakiś faktycznych dolegliwości w tym zakresie. Ograniczenie prawa do poszanowania mienia było więc uzasadnione i proporcjonalne, realizowało słuszny cel interesu publicznego (ochrona środowiska naturalnego w pasie nabrzeża) i nie nakładało na skarżących nadmiernych obciążeń. Nie miało tym samym miejsca naruszenie art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji.

Malfatto i Mieille przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 6 października 2016 r., skarga nr 40886/06.