Pytanie:
Czy stowarzyszenie (Ochotnicza Straż Pożarna) musi uiścić opłatę skarbową za pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:
Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – dalej u.o.s. wynika, że z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w u.o.s. Stowarzyszenie może kwalifikowane jako organizacja pożytku publicznego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-c u.o.s. opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek oraz wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Ponadto jak wynika z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s. opłacie skarbowej podlega także złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Natomiast katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej reguluje art. 7 u.o.s. Jak wynika z brzmienia art. 7 pkt 4 zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z kolei w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej u.dz.p.p. działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie – zob. art. 3 ust. 1 u.dz.p.p.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 u.dz.p.p. organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Zatem stowarzyszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 u.dz.p.p. i spełniające przesłanki z art. 7 pkt 4 u.o.s. zwolnione jest od opłaty skarbowej.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami