Pytanie
Od roku szk. 2004/2005 w szkole zatrudniona jest nauczycielka, będąca jednocześnie nauczycielem akademickim i posiadająca staż pracy na tym stanowisku pozwalający na zastosowanie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela, tj. uzyskanie z dniem nawiązania pracy stopnia nauczyciela kontraktowego. Rzecz w tym, że nauczycielka ta uzyskała kwalifikacje pedagogiczne dopiero w czerwcu 2005 r. Wcześniej, na podstawie ekspertyzy prawnej, wypłacano jej wynagrodzenie jako nauczycielowi kontraktowemu, posiadającemu tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego. Nie posiadała natomiast aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, z uwagi na brak kwalifikacji pedagogicznych.
Jaki jest obecnie stopień awansu zawodowego nauczycielki i w jakim terminie może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu? Moim zdaniem, winna ona otrzymać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego za dwa lata, zgodnie z art. 9d ust. 4 KN.