Pytanie:
Jakie kompetencje będzie posiadał starosta po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej n. pr. wod.?

Odpowiedź:
Od wejścia w życie przepisów n. pr. wod., tj. z dniem 01.01.2018 r., starosta traci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. W art. 397 ust. 1 n. pr. wod. ustanowiona została ogólna zasada, iż organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (do których zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 n. pr. wod. należą pozwolenia wodnoprawne) są właściwe organy Wód Polskich. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 i 6 n. pr. wod. oraz art. 397 ust. 3 n. pr. wod. organami Wód Polskich w rozumieniu przepisów ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego są: Prezes Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.

Z tym że w art. 14 ust. 1 pkt 9 n. pr. wod. starosta w dalszym ciągu wymieniany jest jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami. Na gruncie przepisów n. pr. wod. do kompetencji starosty będzie należało:

1. Gospodarowanie innym niż grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi, wodami morza terytorialnego oraz morskimi wodami wewnętrznym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa.

2. Prawo wnioskowania o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powoływanie komisji przetargowej w tym celu.

3. Stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu.

4. Stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu nieruchomości gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub ich części oraz ich wykreślenie z tego zasobu.

5. Opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego.

6. Stwierdzenie ustanowienia i wygaśnięcia trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych urzędom morskim.

7. Zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej.

8. Ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona.

9. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej.

10. Rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora.

11. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

12. Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 141 ust. 1 i 4, art. 327 ust. 4 i 6 lub art. 382 ust. 7 n. pr. wod.

13. Potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami