Spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z należącej do niej instalacji wytwórni mas bitumicznych.

Jednak zarówno marszałek województwa jak i starosta uznali się za organy niewłaściwe do rozpoznania wniosku.

Starosta uznał, iż przedsięwzięcie związane z drogą ekspresową jest zaliczane do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko.

Droga ekspresowa jako budowla stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty kwalifikować należy jako jedną instalację, organem właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

NSA nie zgodził się z taką argumentacją.

Sąd wyjaśnił, iż kluczowe dla sprawy jest ustalenie, że obie instalacje – budowa drogi ekspresowej oraz wnioskowana: wytwórnia mas bitumicznych – nigdy nie będą w tym samym czasie eksploatowane.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Choć pozostają one ze sobą w związku, to ten związek ma charakter wyłącznie inwestycyjny. Wytwórnia mas bitumicznych eksploatowana będzie wyłącznie na potrzeby i na etapie budowy drogi ekspresowej. W momencie wybudowania drogi wytwórnia przestanie funkcjonować.

Zatem organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta.

Na podstawie:
Postanowienie NSA z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt II OW 19/16, prawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów