Co może kryć się pod pojęciem "mobilna stacja przeładunkowa odpadów komunalnych"?


Odpowiedź:

Stacja (baza) przeładunku odpadów komunalnych nie może być "mobilna". Lokalizuje się ją na określonym terenie, w pobliżu rejonów obsługi i na kierunku instalacji przetwarzającej odpady komunalne. Mobilne mogą być urządzenia, stanowiące elementy wyposażenia stacji, np. kontenery, pojazdy, urządzenia do segregacji, prasowania i rozdrabniania odpadów.


Uzasadnienie:

Stacja przeładunkowa, to stacjonarne przedsięwzięcie sklasyfikowane w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.s. - punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, wymagające uzyskania decyzji środowiskowej. Jest to instalacja w rozumieniu definicji art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – dalej p.o.ś. Pojęcie urządzenia zdefiniowane jest w art. 3 pkt 42 p.o.ś. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) nie definiuje ani pojęcia "stacjonarny", ani "mobilny". W wyjaśnieniu Ministerstwa Środowiska, sygn. DOŚ-021-cz02/01 łk z dnia 14 listopada 2001 r., wskazuje się na potoczne znaczenie pojęcia "stacjonarny" tj. za Słownikiem języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1992 T. III s. 313 - nie zmieniający miejsca położenia, pozostający na miejscu. A contrario, mobilny, to zmieniający miejsce. Baza przeznaczona pod określonego rodzaju działalność nie jest "mobilna", nie zmienia swojego położenia. Położenie mogą zmieniać urządzenia wykorzystywane w bazie.

Być może osoba, która użyła pojęcia "mobilna stacja przeładunku odpadów" miała na myśli miejsce, w którym może taki przeładunek się odbywać, wyznaczane w zależności od potrzeb.