Zgodnie z definicją zawartą art. 2 pkt 7 – 9 przedmiotowej ustawy, środki wspomagające uprawę roślin obejmują: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw. W szczególności określenia poszczególnych środków wspomagających uprawę roślin oznaczają:
 
1)      środek poprawiający właściwości gleby – substancje dodawane do gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych, z wyłączeniem dodatków do wzbogacenia gleby wytworzonych wyłącznie z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ,
2)      stymulator wzrostu - związek organiczny lub mineralny lub jego mieszaninę, wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin, z wyłączeniem regulatora wzrostu będącego środkiem ochrony roślin w rozumieniu przepisów o ochronie roślin;
3)      podłoże do upraw - materiał inny niż glebę, w tym substraty, w którym są uprawiane rośliny;
 
Uregulowanie wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin jest niezbędne z uwagi na znajdujące się obecnie w obrocie produkty, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska albo nie wpływają na poprawę właściwości gleb lub wzrost roślin. Produkty te nazywane są polepszaczami, poprawiaczami, stymulatorami itp. Dlatego, wzorem innych państw europejskich, określone zostały zasady wprowadzania tych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej