Odpowiedź: z pytania trudno jednoznacznie wywnioskować, czy opisane w nim czynności stanowią działalność gospodarczą. Aby tak było, działalność musi być ciągła, zarobkowa i zorganizowana.
Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 za późn. zm.) - dalej u.s.d.g., działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Wynika z tego, że za działalność gospodarcza uznaje się działalność m.in. handlową lub usługową, która musi posiadać trzy cechy. Działalność ta powinna być:
1) ciągła, tzn. nie może być jednorazowa, ale też nie oznacza to, że musi być wykonywana bez przerwy, istotne jest założenie powtarzalności, na co zwrócił uwagę NSA, zdaniem którego: "Celem wprowadzenia przesłanki ciągłości działalności było wyłączenie z definicji działalności gospodarczej czynności jednorazowych. Jednakże przesłanki tej nie należy utożsamiać z koniecznością wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu." (wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r., II OSK 333/11, LEX nr 992553),
2) zarobkowa, tzn. nastawiona na zysk (osiąganie dochodu nie jest tu jednak wyznacznikiem owej zarobkowości), jak podkreślił WSA w Poznaniu: "O zarobkowości danej działalności świadczyć może również udział danego podmiotu w obrocie gospodarczym i wykonywanie wielu czynności będących konsekwencją tego udziału, takich jak formułowanie ofert, zawieranie umów handlowych, ustalanie cen czy wystawianie faktur. W rezultacie ich podejmowania realne jest bowiem osiąganie wpływów, których suma zapewni stosowny zarobek." (wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r., III SA/Po 374/08),
3) zorganizowana, tzn. prowadzona np. za pomocą wyodrębnione składniki majątku i osoby (np. osobne i wyposażone biuro lub stanowisko pracy obsługiwane przez wyznaczone osoby i przeznaczony do tego sprzęt), działalność profesjonalna (w orzecznictwie podkreśla się również, że chodzi tu o wybór odpowiedniej formy prawnej).
Co istotne, dla uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest: "(...) łączne zaistnienie trzech cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej" (patrz przywołany wyżej wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r.).
Jeśli więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu występują łącznie wspomniane wyżej trzy cechy, opisane w nim czynności możemy uznać za działalność gospodarczą. Z pytania nie wynika to jednak wprost.