Pytanie prawne skierował Sąd Apelacyjny przy rozpatrywaniu pozwu trzech osób - akcjonariuszy, które domagały się uchylenia lub unieważnienia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozwanej spółki w styczniu 2017 r. Powodowie uznali, że uchwała zmierza do obejścia prawa przez to, że zmienia rynek z głównego papierów wartościowych na rynek NewConnect.

Sąd uchyla uchwałę

Wyrokiem z 19 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy stwierdził nieważność uchwały. Przyjął bowiem, że wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego (obrotu na rynku regulowanym) będzie się wiązał ze spełnieniem dodatkowego warunku - tj. nałożeniem na akcjonariuszy większościowych spółki obowiązku ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki.

W ocenie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych realizacja tych działań pozwoli na zapewnienie akcjonariuszom mniejszościowym spółki, którzy dokonali inwestycji w jej akcje na rynku regulowanym - ochrony ich praw na takim samym poziomie co akcjonariuszom spółek, które decydują się na zaprzestanie notowania swoich akcji na rynku głównym.

Sąd doszedł do przekonania, że na uwzględnienie zasługuje powództwo oparte na art. 425 kpc. Zmiana rynku na z głównego na NewConnect - zdaniem sądu I instancji było równoznaczne z wycofaniem akcji z rynku regulowanego (według art. 4 pkt. 1 ustawy z lipca 2005 r. o ofercie publicznej).

Sąd uznał, że uchwała jest sprzeczna z art. 91 ust. 4 i 6 ustawy o ofercie publicznej. Zaprzestanie notowań akcji nie może być dowolną decyzją spółki. Tylko Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli zostały spełnione warunki, takie jak m.in. umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 par. 1 ksh. Taki proces musi odbywać się pod kontrola państwa.

Zagadnienie prawne wymaga uchwały

Apelacje od tego wyroku wniosła pozwana spółka. Stwierdziła, że wyrok I instancji błędnie wykłada art. 91 o ofercie publicznej.

Sąd Apelacyjny powziął poważne wątpliwości prawne, które skierował do Izby Cywilnej SN: Czy dla podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji spółki z rynku regulowanego na alternatywny system obrotu konieczne jest zachowanie wymogów przewidzianych w art. 91 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ?

Sprawa tą Izba zajmie się we wtorek 30 czerwca br.

Sygnatura akt III CZP 69/19