Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Odpowiedź

Wymiana przeciekającego kaloryfera jest obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej, a koszty powstałe z tego tytułu spółdzielnia pokryje z opłat uiszczanych zgodnie z art. 4 u.s.m.

Uzasadnienie

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mają obowiązek uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni – art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – dalej u.s.m.

W skład tych kosztów wchodzą wszystkie koszty dostaw towarów i usług dostarczanych do nieruchomości (dostawy wody, energii, odbioru ścieków, oczyszczania itp.), koszty robót budowlanych, koszty bieżącej konserwacji, napraw i remontów bieżących (wraz z kosztami odpowiedniej dokumentacji i kosztami administracyjnymi, opłatami lub podatkami), koszty utrzymania i konserwacji instalacji i urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości, zieleni i urządzeń małej architektury, konserwacji i oczyszczania dróg, placów i chodników, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty zarządzania nieruchomością (które nie są tożsame ze wszystkimi kosztami funkcjonowania administracji spółdzielni).

Ww. opłaty (o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, 4 i 5 u.s.m), przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach – art. 4 ust. 63 u.s.m. Kaloryfery są częścią instalacji grzewczej – zgodnie z § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, instalacja centralnego ogrzewania to układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie na grzejnikach. Z powyższego wynika więc, iż wymiana przeciekającego kaloryfera jest obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej, a koszty powstałe z tego tytułu spółdzielnia pokryje z opłat uiszczanych zgodnie z art. 4 u.s.m.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .