Pytanie Użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Firma posiada maszyny do formowania elementów technicznych. Element ten stanowi materiał z polipropylenu, poliestru wraz z domieszkami, który w procesie poddawany jest działaniu temperatury ok. 200oC. W celu określenia emisji zanieczyszczeń z procesu wykonano pomiary emisji zanieczyszczeń. Wynik pomiaru wskazuje na śladową zawartość węglowodorów aromatycznych oraz zawartość węglowodorów alifatycznych poniżej granicy oznaczalności. W skali roku łączna emisja węglowodorów aromatycznych z maszyn będzie na poziomie 0,002 Mg.

Czy w związku z tym, że maszyny zaopatrzone są w odciągi powietrza procesowego oraz węglowodory aromatyczne wyszczególnione w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, maszyny stanowią instalację, którą należy zgodnie z ust. 4 pkt. 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłosić właściwemu organowi ochrony środowiska? Czy w związku z niewielką emisją (0,000152 kg/h dla jednej maszyny) można uznać, że instalacja nie wymaga zgłoszenia?

Odpowiedź

Nawet śladowe emisje, w sytuacji kiedy instalacja podlega pod standardy emisyjne, powodują, że może być wymagane nie tylko zgłoszenie, a pozwolenie.

Ponieważ w pytaniu nie wskazano rodzaju instalacji i jej zdolności produkcyjnej (lub innego charakterystycznego parametru), poniżej autor przedstawia dłuższy wywód co do uregulowań formalnoprawnych emisji do powietrza.

Pozwolenie czy zgłoszenie?

W przypadku regulacji formalnoprawnych wprowadzania do powietrza emisji, zgodnie z art. 180 ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej p.o.ś.), eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Czy wymagane jest pozwolenie czy zgłoszenie (a może nic) wymaga przeanalizowania nw. przepisów wykonawczych:

  • rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (dalej r.r.e.w.z.),
  • rozporządzenia w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

 


Kiedy pozwolenie nie jest wymagane

Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (dalej r.r.n.w.p.), stanowi w § 1 ust. 1, że wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia w przypadku instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia.

Jeżeli instalacja wskazana w pytaniu byłaby wymieniona w załączniku "Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach", to nie wymagałaby pozwolenia.

Jeżeli nie jest w tym przepisie wymieniona, to kolejne zwolnienie wynika z § 1 ust. 2 r.r.n.w.p. stanowiącego, że pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
  2. żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;
  3. instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Spełnienie któregokolwiek z ww. warunków zwalnia z obowiązku posiadania pozwolenia. Jeżeli nie są spełnione, to kolejne zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia wynika z § 1 ust. 3 r.r.n.w.p. stanowiącego, że pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Jeżeli ww. warunek nie jest spełniony, to zgodnie z § 2 ust. 4 r.r.e.w.z., zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 p.o.ś., z wyjątkiem… dalej w rozporządzeniu wskazane są wyjątki.

Jeżeli wśród wyjątków wskazano daną instalację, to zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli nie wskazano – to jest wymagane.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Czy kruszarka odpadów może być kwalifikowana jako instalacja? >>

Czy i od kiedy WIOŚ może karać za niedotrzymanie warunków decyzji środowiskowej? >>