Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody przewiduje, że wycinka drzew lub krzewów z terenu obiektu zabytkowego odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a nie jak obecnie, prezydenta miasta, wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Posłowie PiS, którzy przygotowali projekt zmian, podkreślają, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przepisy normujące kwestie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków były kilkakrotnie nowelizowane i wymagają uspójnienia.

Obecnie funkcjonują dwa odrębne systemy decyzji administracyjnych uprawniających posiadacza nieruchomości do dokonywania cięć w drzewostanie.

Pierwszy oparty na przepisach ustawy o ochronie przyrody, która reguluje usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków.

Komplementarne przepisy zawiera ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która obejmuje unormowania dotyczące usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Intencją autorów projektu ustawy było połączenie obu systemów w ten sposób, aby usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków podlegało przepisom ustawy o ochronie przyrody, która w przeciwieństwie do ustawy o ochronie zabytków jest regulacją kompleksową zawierającą postanowienia dotyczące opłat i kar administracyjnych za wycinkę, dokonywania nasadzeń zastępczych oraz katalog odstępstw określający przypadki, w ramach których usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga zgody organu administracji publicznej.

W wyniku wprowadzonych zmian wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Z wyjątkiem usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, nie będzie wymagała dodatkowego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków.

W zmienianym art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskazano z kolei, że zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska w sprawie omawianej nowelizacji odbyło się 4 grudnia 2017 r. Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami