Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Na tym samy posiedzeniu Izba przyjęła ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Teraz ustawy zostaną przedłożone Prezydentowi. Oba projekty rządowe przygotowane zostały przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki implementuje do polskiego prawa dyrektywę Rady 1999/32/WE ustanawiającą zasady dotyczące pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz dyrektywę Rady 2014/89/UE ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Ponadto przepisy ustawy implementują do polskiego porządku prawnego rezolucję MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., wraz z protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Konwencja SOLAS).

Zmiany wprowadzone przez ustawę umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących recyklingu statków i monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Resort żeglugi morskiej wskazuje, że w ustawie określono zasady pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Specustawa o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną
Specustawa o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną została przygotowana w celu usprawnienia przygotowania i realizacji inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – realizowanej ze środków budżetu państwa na podstawie uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, na lata 2016–2022.

Połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. - Rząd premier Beaty Szydło w ubiegłym roku intensywnie powrócił do pomysłu wybudowania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, ustanawiając program wieloletni, zakładający stałe finansowanie tej inwestycji przez 6 lat - przypomniał, podczas debaty w Senacie, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

"Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów" - informuje w komunikacie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ministerstwo wskazuje, że nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej/ Sejm RP

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów