W czwartek senatorowie bez poprawek przyjęli rządową nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw , która dostosowuje krajowe przepisy do  europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego (dyrektywa MiFID2 i rozporządzenie MiFIR).

Najważniejsze propozycje:

  • wprowadzenie nowej kategorii systemu obrotu – zorganizowanej platformy obrotu, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych;
  • utworzenie w ramach alternatywnego systemu obrotu nowej kategorii rynku – rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno ułatwić dostęp firm do kapitału i ograniczyć obciążenia administracyjne;
  • zastosowanie środków i mechanizmów kontroli ryzyka wobec firm, które zajmują się tzw. techniką handlu algorytmicznego lub techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;
  • obowiązanie firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego m.in. do przedstawienia informacji czy świadczą usługi w sposób niezależny, a także do ujawnienia kosztów swoich porad i wyjaśnienia podstaw świadczonego doradztwa;
  • uregulowanie zasad obrotu lokatami strukturyzowanymi określonej kategorii;
  • wprowadzenie rozwiązań sprzyjających inwestowaniu za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych – m.in. upoważnienie ministra rozwoju i finansów do kształtowania maksymalnego poziomu opłaty z zarządzenie funduszami inwestycyjnymi;
  • -ograniczenie firmom świadczącym niezależne usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania portfelem, możliwości przyjmowania lub pobierania wynagrodzenia, prowizji lub jakichkolwiek korzyści pieniężnych bądź niepieniężnych od osób trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub dostawców produktów;
  • -wprowadzenie reguł dotyczących tzw. sprzedaży wiązanej przez podmioty świadczące detaliczne usługi finansowe.

Nowela zmienia też szereg definicji instrumentów finansowych. Rozszerza m.in. katalog instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi. Będą do nich zaliczane, z pewnymi wyjątkami, rozliczane fizycznie kontrakty pochodne dotyczące towarów.  Wyłączone z reżimu ustawy będą jedynie kontrakty na produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym stanowiące przedmiot obrotu na zorganizowanej platformie obrotu (OTF). Z kolei za instrumenty finansowe uważane będą również uprawnienia do emisji.

Ponadto nowela  nakładaa na biegłych rewidentów oraz na firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz radzie nadzorczej i zarządowi spółki informacji dotyczących zdarzeń powodujących powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez spółkę, członków jej zarządu lub pracowników przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub interesów uczestników obrotu; zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tej spółki; odmowy wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tej spółki, wydanie opinii negatywnej lub wniesienie w opinii zastrzeżeń.


Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi >>