Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Podobno od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się przepisy i przy tankowaniu paliwa na firmę stacja paliw nie musi wpisywać numeru rejestracyjnego pojazdu. Jak w takim razie prowadzić ewidencję, aby później rozliczyć się za korzystanie ze środowiska, jeśli nie będzie wiadomo, który samochód (masa, rocznik) spalił daną ilość paliwa? Czy ta zmiana w przepisach narzuca, że należy samemu prowadzić taką ewidencję faktur bez numeru rejestracyjnego i gdyby przyszła kontrola, to musi nam uwierzyć, że faktura bez numeru rejestracyjnego była na taki samochód a nie inny? Czy nie będzie prowadziło to do tego, że wszystkie faktury bez numeru rejestracyjnego będzie można przypisać do najkorzystniejszej stawki?


Odpowiedź:

Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.:

1. We własnym zakresie ustalić wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzystanie ze środowiska (art. 284 ust. 1 p.o.ś.).
2. Wnieść ww. opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku (art. 285 ust. 2 p.o.ś.) - przepis dotyczy opłat z tytułu korzystania ze środowiska począwszy od należnych za rok 2013. Do roku 2012 włącznie opłaty należało wnosić do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
3. Przedkładać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości naliczenia opłaty i prowadzenia bazy korzystających ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust. 1 p.o.ś., w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 p.o.ś. Począwszy od wykazów sporządzonych dla potrzeb opłat z tytułu korzystania ze środowiska należnych za rok 2013 wykazy przedkłada się do 31 marca za rok poprzedni.

Do roku 2012 włącznie wykazy należało przedkładać do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.


Z ww. zapisów jednoznacznie wynika, że podmiot korzystający ze środowiska jest odpowiedzialny za rzetelne naliczenie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, a więc także prowadzenia wykazów w danym zakresie. Według mojej wiedzy (z własnego doświadczenia) nie ma żadnych problemów, aby na fakturze prowadzący stację paliw wpisał numer rejestracyjny tankowanego pojazdu. Nie zdarzyło mi się, aby odmówiono mi takiego zapisu na fakturze. W przypadku gdyby podmiot korzystający ze środowiska nie miał wpisywanych numerów rejestracyjnych na fakturach, to rzeczywiście w celu uwiarygodnienia danych w wykazach przekazywanych marszałkom województwa do opłat z tytułu korzystania ze środowiska powinien prowadzić własne ewidencje zakupu paliw do poszczególnych środków transportu lub ich grup (o tej samej stawce opłat). Kontrolujący, jeżeli uzna wykazy za niewiarygodne, zawsze może porównać je z przebiegiem pojazdów w danym okresie i zużyciem normatywnym.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.