Organizatorem spotkania, które odbyło się 23 lutego br. w Warszawie, objętego honorowym patronatem Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, był Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

Wiceminister Piotr Styczeń i zastępca dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Eliza Chojnicka prezentowali propozycje ograniczenia barier i racjonalizacji zasad gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym oraz rekomendacje dotyczące propozycji zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Już w ubiegłej kadencji parlamentu samorządy sygnalizowały, że niezbędna jest zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego a także umożliwienie gminie i innym jednostkom samorządu terytorialnego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony. Postępująca dekapitalizacja zasobów wymaga, aby jako zasadę wprowadzić, że bazowa stawka czynszu w publicznym zasobie mieszkaniowym powinna pokrywać koszty utrzymania nieruchomości. Do wyłącznej właściwości sądu należałoby orzekanie o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego.

Dyskutowano także nad wprowadzeniem w odniesieniu do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego rozwiązań szczególnych w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego - przepisów dotyczących wstąpienia w najem po śmierci najemcy.

Źródło: Ministerstwoo Transporotu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.