Polski rynek najmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony i Ministerstwo Finansów chce to zmienić. Jak? Planuje wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję o charakterze podobnym do tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust). Dzięki temu zwiększyć się ma udział inwestorów instytucjonalnych i detalicznych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem. Taka informacja pojawiła się właśnie w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma być przyjęty przez rząd do końca czerwca 2018 r.
CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] >>

Status firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.) mają mieć spółki akcyjne, których głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych. Ze szczególnym statusem będą się wiązały preferencje w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jak i od osób fizycznych (PIT). Preferencje przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N. W przypadku firmy inwestującej  korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto ma być wprowadzana preferencyjna 8,5 proc. stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych.

Z kolei spółki zależne od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.
Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Paweł Gruza, wiceminister finansów.