Zmiany w ustawie z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220) przewidują, że przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło odmówić z przyczyn ekonomicznych przyłączenia do sieci obiektów i urządzeń, zrealizowanych na nieruchomościach wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ma to stanowić gwarancję przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej nieruchomości wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. Ponadto, przedsiębiorstwo energetyczne będzie obowiązane wydać inwestorowi przedmiotową decyzję w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Obowiązek ten będzie obłożony sankcją finansową.

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 i 1566), zgodnie z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie będzie mogło pobierać opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Podobnie, jak przedsiębiorstwo energetyczne, na wydanie warunków przyłączenia do sieci albo uzasadnienie odmowy ich wydania przedsiębiorstwo będzie miało 14 dni w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków realizowanych na nieruchomościach KZN. W innych przypadkach termin ten będzie wynosił 30 dni.

Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie będzie mogło uzależnić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci od uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków albo od zobowiązania się do jej zawarcia w przyszłości.

Z kolei warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza nie będzie mogło być uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie były one wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego. Inne zapisy umowy o przyłączenie do sieci od tych w/w będą nieważne.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Źródło: rcl.gov.pl, stan z 26.09.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami