- Korzyścią z tego spotkania powinna być prawidłowa realizacja procesów inwestycyjnych, ale także zadowolenie osób, które są uprawnione do otrzymania odszkodowania z tytułu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje - powiedział wiceminister Piotr Styczeń podczas tej konferencji, w której uczestniczyli też: sekretarz stanu w MAiC i Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, Włodzimierz Karpiński oraz przedstawiciele urzędów wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Rządowego Centrum Legislacji.

W trakcie dyskusji podkreślano, że w postępowaniach odwoławczych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - jako organ drugiej instancji - obowiązany jest do podejmowania działań mających na celu urzeczywistnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Zobligowany jest m.in. do ponownej analizy dokumentów zgromadzonych przez organ pierwszej instancji, weryfikacji wydanego przez ten organ rozstrzygnięcia pod kątem jego zgodności z przepisami materialnymi i proceduralnymi oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniach stron skarżących. Jak podkreślano podczas spotkania, szerokiemu zakresowi merytorycznemu decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania odpowiada bardzo szeroki zakres merytoryczny zarzutów podnoszonych w odwołaniach. Przyspieszeniu uprawomocnienia decyzji o ustaleniu odszkodowania i usprawnieniu całego postępowania odszkodowawczego może służyć wnikliwe prowadzenie postępowania na etapie organu pierwszej instancji - wojewody. Podobne spotkanie ma zostać zorganizowane w przyszłym roku.