W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) ogłoszono konkurs dla projektów dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego. Łącznie przeznaczono na ten cel 120 mln zł, z czego 100 milionów zarezerwowano na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Pozostała część pieniędzy podzielona będzie na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 marca br. i potrwa do 29 maja 2018 r. Konkurs dotyczy dwóch typów projektów z działania dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego. W ramach pierwszego (wspierającego zanieczyszczone lub zdegradowane tereny) do rozdysponowania jest aż 100 milionów. Co jednak istotne, aż 80 milionów złotych z tej puli przeznaczone jest na projekty realizowane na obszarze województwa śląskiego. W ramach drugiego projektu, wspierającego przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach, do podziału będzie natomiast 20 milionów. Ogłoszony konkurs przewiduje współfinansowanie w formie dotacji, wynoszące do 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. O pieniądze z Funduszu Spójności mogą ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspierające zanieczyszczone lub zdegradowane tereny. W szczególności promowane będą inwestycje przewidujące rekultywacje i remediacje na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych.

Wsparcie objąć może także działania zmierzające do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, czy dążące do docelowego zagospodarowanie terenu. Promowane są projekty, których realizacja będzie wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji.

W ramach drugiego typu projektów, wspierane będą inwestycje popularyzujące miejskie systemy regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymujące fragmentacje przestrzeni miast oraz pozytywnie wpływające na jakość życia mieszkańców. Promowane będą m.in. projekty z zakresu tworzenia i odnowienia parków, skwerów czy klinów zieleni czy przedsięwzięcia realizowane w obszarach o przekroczonych normach jakości powietrza. Zdaniem NFOŚiW inwestycje te mają wpływać na zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów