Jak przypomina Urząd Regulacji Energetyki, do kategorii benzyn silnikowych zostały zaklasyfikowane kolejne, nowe produkty. To wynik zmiany przepisów, które weszły w życie pod koniec listopada. Chodzi o: 

  • alkohol etylowy w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc., posiadający kod CN 3824 99 92 - został włączony do kategorii benzyn silnikowych, które wymagają uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą (nie dotyczy to alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe);

 

  • alkohol etylowy w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc., posiadający kod CN 3824 99 92 – został włączony do kategorii benzyn silnikowych, których przywóz wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

 

Nowa regulacja zwolniła również paliwa ciekłe stanowiące biopaliwa ciekłe będące dodatkami do paliw ciekłych oraz biopaliwa ciekłe przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe z wymogu uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą i wymogu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 

Jakie ma to znaczenie praktyczne? W przypadku, w którym opisane wyżej zmiany skutkują powstaniem obowiązku uzyskania lub zmiany koncesji albo powstaniem obowiązku wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, wówczas koncesjonariusz musi złożyć regulatorowi odpowiedni wniosek do 25 grudnia 2023 r.

Jeśli natomiast koncesjonariusz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności z wykorzystaniem paliwa o kodzie CN 3824 99 92, nie musi wówczas podejmować żadnych kroków formalno-prawnych. Więcej informacji można znaleźć w informacji prezesa URE pod tym linkiem.