Nieodbieranie w danym kwartale odpadów nie zwalnia od złożenia sprawozdania

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wpis do rejestru na terenie danej gminy a nie odbierali w danym kwartale odpadów komunalnych są zobowiązani do złożenia tzw. sprawozdania „zerowego”. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa w sposób jednoznaczny, że podmiot, który w danym kwartale nie odebrał odpadów komunalnych z terenu danej gminy jest zwolniony z obowiązku składania sprawozdania, to zdaniem Departamentu Gospodarki Opadami przesądza, że taki przedsiębiorca ma obowiązek złożyć tzw. sprawozdanie zerowe lub informację do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o nieodebraniu odpadów z terenu gminy w danym kwartale.

Pobierz pełną interpretację>>
 

O klasyfikacji odpadów w dwupojemnikowym systemie zbierania przesądza przyjęty regulamin

W odpowiedzi na pytanie o sposób klasyfikowania odpadów, jeżeli gmina ustaliła dwupojemnikowy system segregacji, w podziale na suche – mokre, resort środowiska zauważył, że klasyfikacja zbieranych odpadów powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i jest ona zależna od zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i od składu morfologicznego odbieranych odpadów. Podział na frakcje suchą i mokrą może być w regulaminie ukształtowany w różny sposób, czytamy w interpretacji.

Frakcja „sucha” może być klasyfikowana, w zależności od składu morfologicznego jako odpad o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, bądź 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Przy takim oddzieleniu frakcji suchej frakcja „mokra” zdecydowanie powinna być sklasyfikowana jako odpad o kodzie 20 03 01. W innym przypadku, frakcja mokra może obejmować wyłącznie odpady kuchenne ulegające biodegradacji, wówczas jest ona klasyfikowana jako odpad o kodzie 20 01 08, natomiast frakcja „sucha” będzie obejmowała wszystkie pozostałe rodzaje odpadów, wówczas powinna ona mieć przypisany kod 20 03 01.

Resort środowiska podkreślił, że choć podane przypadki są wyłącznie przykładowe, to z całą stanowczością zaznaczyć nalezy, że niedopuszczalne jest takie klasyfikowanie odpadów komunalnych, które ma na celu nie tyle przypisanie ich do odpowiadającego im w katalogu rodzaju odpadów, co nieprzekazywanie ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Pobierz pełną interpretację>>


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.). Art. 9c ust. 9 nakłada na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek przekazywania marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierających dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. Wykaz ten jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem.

Ustawa o odpadach weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r., zatem gminy, ze względu na brak przepisu przejściowego w tym zakresie były zobowiązane przedstawić pierwszy wykaz do końca stycznia 2013 r. W opinii Departamentu Gospodarki Odpadami pierwsza składana do marszałka informacja powinna zawierać pełny wykaz podmiotów wpisanych do rejestru od dnia jego utworzenia (a więc „dane wyjściowe”) oraz informacje, które z tych podmiotów uzyskały wpis w poprzednim miesiącu, a także o podmiotach, które w poprzednim miesiącu zostały z tego rejestru wykreślone.

W przypadku braku podmiotów wpisanych do rejestru i wykreślonych z rejestru w danym miesiącu gmina powinna również przekazywać taką informację marszałkowi.

Pobierz pełną interpretację>>