Od środy 25 grudnia zaczęło obowiązywać w nowym brzmieniu dwa artykuły prawa telekomunikacyjnego: art. 59 i art. 61. Zostały one zmienione ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw. megaustawy. Większość zmian nią wprowadzonych megaustawą  weszło w życie już 25 października, zwłaszcza te dotyczące uzyskiwania dostępu do nieruchomości czy obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego.  Część jednak miała trzymiesięczne vacatio legis. Chodzi o zasady udostępniania regulaminu świadczenia usług przez operatora oraz publikację cennika.

 


Regulamin na trwałym nośniku

Od 25 grudnia operator jest obowiązany udostępnić treść regulaminu abonentowi na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez abonenta spośród oferowanych przez dostawcę usług. Tak wynika ze zmienionego art. 59 prawa telekomunikacyjnego.  Warto pamiętać, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2018 roku zakwestionował fakt, że banki wysyłały wiadomości o zmianach regulaminu konsumentom tylko w wewnętrznym systemie e-bankowości. Zdaniem UOKiK bank może dowolnie zmieniać swoją wiadomość, a nawet ją usunąć, co nie spełnia cech trwałego nośnika. Ponadto UOKiK podkreślał, że konsument musiałby na bieżąco śledzić komunikaty, które dostaje w ramach tego serwisu, a przecież nie zagląda tam regularnie. W efekcie mógłby zostać zaskoczony zmianą zasad. W praktyce banki zaczęły wysyłać regulaminy w formie papierowej lub na CD. 

Cennik publicznie dostępny

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie podawania do publicznej wiadomości cennika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 61 prawa telekomunikacyjnego dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany podać cennik do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej i dostarczać nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, najpóźniej wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie. Dostawca usług dostarcza cennik na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez abonenta spośród oferowanych przez dostawcę usług.